Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W KLUBOKAWIARNI ZIZI CAFE

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Klubokawiarnię dla dzieci ZIZI CAFE.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkami uczestnictwa w zajęciach są:
   1. zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
   2. dokonanie zgłoszenia uczestnika,
   3. uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem Klubokawiarni ZIZI CAFE.
 2. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie osoby, których stan zdrowia nie stanowi przeszkody dla udziału w zajęciach.
 3. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik nie pojawia się na zajęciach lub na prośbę opiekuna prawnego danej osoby. 
 4. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet, następnie osoby zapisane według kolejności. 
 5. We wszelkich sprawach formalnych nieletnich uczestników reprezentują opiekunowie prawni lub osoby do tego upoważnione.

 

II. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubokawiarni ZIZI CAFE reguluje cennik. Informacje o opłatach za zajęcia znajdują się na stronie internetowej www.zizicafe.pl w zakładce „Zajęcia”.
 2. W sprzedaży dostępne są pojedyncze wejścia na wybrane zajęcia lub karnet na 4 wejścia. 
 3. Opłaty należy uiszczać bezpośrednio w Klubokawiarni ZIZI CAFE przed rozpoczęciem się zajęć. 
 4. Obecność uczestników kontrolowana jest przez pracowników Klubokawiarni i odnotowywana w listach obecności. 
 5. Karnet jest imienny, ważny od dnia zakupu przez 8 tyg. Każdorazowo gwarantuje miejsce na wybranych zajęciach. Nieobecność należy zgłaszać w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 18.00. W przypadku nieodwołania udziału dziecka w zajęciach lub odwołania po godz. 18.00 dnia poprzedniego, opłata przepada.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonej, odpowiednio dostosowanej sali zabaw i ściśle określonych godzinach.
 2. Program zajęć i czas trwania określony jest na podstawie grafiku zajęć. 
 3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
 4. Instruktor prowadzący zajęcia może w uzasadnionych przypadkach (np. przeszkadzanie w zajęciach) wyprosić rodzica/opiekuna z sali, w której odbywają się zajęcia. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje rodziców, opiekunów zajęć. 
 6. Odwołanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu opiekunów prawnych uczestników zajęć.
 7. W przypadku niskiej frekwencji uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć lub odwołania ich .

IV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnik zajęć oraz jego rodzic, opiekun na pierwszych zajęciach zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
 2. Instruktorzy i organizator nie biorą odpowiedzialności za uczestników zajęć. Rodzic zobowiązany jest przez cały czas trwania zajęć znajdować się w Klubokawiarni ZIZI CAFE.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju, obuwia sportowego itd.).
 4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia sali, w której odbywają się zajęcia. 
 5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sali zabaw ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to rodzice lub opiekunowie prawni. 
 6. Klubokawiarnia ZIZI CAFE nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w sali zabaw, kawiarni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach. 
 7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych, bezpieczeństwa. 
 8. Klubokawiarnia ZIZI CAFE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klubokawiarnia ZIZI CAFE zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Klubokawiarni. Opiekunowie prawni uczestników wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych zdjęć, nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08..1997 (D.z. U Nr 133 z 1997, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 2. Skargi rozpatruje właściciel Klubokawiarni ZIZI CAFE.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 02.01.2020r.